Khoa Ngoại Tiết niệu

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chủ Nhật

TS. BS. Trần Ngọc Khắc Linh
(17:00-20:00)
TS. BS. Trần Ngọc Khắc Linh
(17:00-20:00)
TS. BS. Trần Ngọc Khắc Linh
(17:00-20:00)
TS. BS. Trần Ngọc Khắc Linh
(17:00-20:00)
TS. BS. Trần Ngọc Khắc Linh
(17:00-20:00)

Đang cập nhật