Khoa Ngoại Tổng quát

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chủ Nhật

BS. CKII. Cao Ngọc Khánh
(17:00-20:00)
BS. CKII. Cao Ngọc Khánh
(17:00-20:00)
BS. CKII. Cao Ngọc Khánh
(17:00-20:00)
BS. CKII. Cao Ngọc Khánh
(17:00-20:00)
BS. CKII. Cao Ngọc Khánh
(17:00-20:00)