Khoa Nội Cơ - Xương - Khớp

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
 ThS. BS. Trần Khánh Phương
(07:30-11:30)
 ThS. BS. Trần Khánh Phương
(07:30-11:30)
 ThS. BS. Trần Khánh Phương
(07:30-11:30)
   ThS. BS. Trần Khánh Phương
(07:30-11:30)
 ThS. BS. Trần Khánh Phương
(07:30-11:30)
 ThS. BS. Trần Khánh Phương
(07:30-11:30)
 ThS. BS. Trần Khánh Phương
(13:30-16:30)
 ThS. BS. Trần Khánh Phương
(13:30-16:30)
 ThS. BS. Trần Khánh Phương
(13:30-16:30)
   ThS. BS. Trần Khánh Phương
(13:30-16:30)
 ThS. BS. Trần Khánh Phương
(13:30-16:30)