Khoa Nội Cơ - Xương - Khớp

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
 ThS. Bs. Khánh Phương
(07:30-17:00)
 ThS. Bs. Khánh Phương
(07:30-17:00)
 ThS. Bs. Khánh Phương
(07:30-17:00)
  ThS. Bs. Khánh Phương
(07:30-17:00)
  ThS. Bs. Khánh Phương
(07:30-17:00)
ThS. BS. Thanh Ngọc
(13:30 – 16:00)
 ThS. Bs. Khánh Phương
(07:30-11:30)