Khoa Nội thận

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
 ThS. BS. Nguyễn Thị Thu Thủy
(17h00-20h00)
ThS. BS. Nguyễn Thị Thu Thủy
(17h00-20h00)
ThS. BS. Nguyễn Thị Thu Thủy
(17h00-20h00)