Khoa Nội thận

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
 ThS. BS. Bùi Thị Ngọc Yến
(17h00-20h00)
 ThS. BS. Bùi Thị Ngọc Yến
(17h00-20h00)
  ThS. BS. Bùi Thị Ngọc Yến
(17h00-20h00)