1. NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Ngày đăng: 01/06/2018 Ngày hết hạn: 31/07/2018
2. NHÂN VIÊN DƯỢC Ngày đăng: 01/06/2018 Ngày hết hạn: 31/07/2018
3. NHÂN VIÊN LỄ TÂN – THU NGÂN Ngày đăng: 01/06/2018 Ngày hết hạn: 31/07/2018
4. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Ngày đăng: 01/06/2018 Ngày hết hạn: 31/07/2018
4. NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM Ngày đăng: 01/06/2018 Ngày hết hạn: 31/07/2018