1. NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Ngày đăng: 01/07/2018 Ngày hết hạn: 30/08/2018
2. NHÂN VIÊN DƯỢC Ngày đăng: 01/07/2018 Ngày hết hạn: 30/08/2018
3. NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM Ngày đăng: 01/07/2018 Ngày hết hạn: 30/08/2018
4. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Ngày đăng: 01/07/2018 Ngày hết hạn: 30/08/2018