PGS.TS.BS TRẦN VĂN NGỌC: NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO NỘI SOI HÔ HẤP Ở BỆNH VIỆN CHỢ RẪY.